[:ru]Харьковский ученый-полярник рассказал о вкладе украинцев в исследование Антарктики[:ua]Харківський вчений-полярник розповів про внесок українців у дослідження Антарктики[:]

Зараз дослідник з колегами вивчає невідомі науці види тварин та росли. Деякі відкриття вже мають неоціненну практичну користь.

[:ru]

Харьковский биолог Андрей Утевский рассказал BBC Украина о вкладе украинских ученых в исследование животного и растительного мира Антарктики.

Андрей Утевский работает около неподалеку Антарктической станции «Академик Вернадский» в рамках исследовательской программы 2011-2020 годов. Вместе с коллегами изучает широкий спектр живых существ: от вирусов и заканчивая млекопитающими. Также харьковчанин собирает биологические образцы и реконструирует эволюционные процессы.

Исследования украинцев демонстрируют престиж государства и способности страны, говорит харьковчанин. По его словам ученые не ставят целью быструю практическую  пользу. Результат их труда длительный вклад в науку и образование.

Результат пошуку зображень за запитом "АНДРІЙ УТЄВСЬКИЙ"

Лично Утевский открыл и описал 6 видов неизвестных рыбьих пиявок. Сейчас в его холодильнике хранятся образцы неизученных видов рыбьих паразитов. Также ученый вспоминает достижения своего коллеги ихтиолога Геннадия Шандикова, который ранее открыл 6 новых видов антарктических рыб.

Для таких открытий нужно время. Исследователь-полярник отмечает, несколько лет необходимо исследовать форму и структуру организмов, их анатомию и структуру тканей. Также образцы необходимо дорабатывать в лабораториях. Для этого материалы доставляют самолетами, а это вызывает много вопросов у контролирующих органов. «Действующая таможенная система мешает научной деятельности – вот сейчас уже семь месяцев НАНЦ пытается спасти научный материал, который застрял на таможне в Аргентине», рассказывает Утевский.

під водою

Но работа исследователей уже сейчас дает практические результаты. В качестве примера Утевский  привел работу киевлянки, биохимика Татьяны Береговой, которая изучает суперпродуценты  меланина – вещества, защищающего ткани от излучения ультрафиолета. Благодаря этой работе уже было зарегистрировано несколько препаратов против ожогов, язв и для борьбы с раком.

По предварительным данным в мире остается около 10 миллионов неизученных видов живых существ, если учитывать тропические леса, глубоководные зоны Мирового океана и Антарктику. Ежегодно ученые регистрируют около сотни новых видов животных и растений.

[:ua]

Харківський біолог Андрій Утєвський розповів виданню BBC Україна про внесок  українських вчених у дослідження тваринного та рослинного світу Антарктики.

Андрій працює поблизу української Антарктичної станції «Академік Вернадський» у межах дослідницької програми 2011-2020 років. Де разом із колегами вивчає широкий спектр живих істот: від  вірусів до ссавців. Також харків’янин збирає біологічні зразки та  реконструює еволюційні процеси.

Дослідження українців демонструють престиж держави та спроможності країни, каже харків’янин. За його словами вчені не мають на меті якійсь швидкий практичний зміст. Результат їхньої праці довготривалий внесок у науку та освіту.

Результат пошуку зображень за запитом "АНДРІЙ УТЄВСЬКИЙ"

Особисто Утєвський відкрив та описав 6 видів досі невідомих риб’ячих п’явок. Він додає, що зараз у його холодильнику зберігаються зразки невивчених видів риб’ячих паразитів. Також вчений згадує досягнення свого колеги іхтіолога Геннадія Шандікова, який раніше відкрив 6 нових видів антарктичних риб.

Для таких відкриттів потрібен час. Дослідник-полярник зазначає, кілька років необхідно досліджувати форму та структуру організмів, їхню анатомію та структуру тканин. Також зразки необхідно допрацьовувати у лабораторіях. Для цього матеріали доправляють літаками, а це викликає багато запитань у контролюючих органів. «Чинна митна система заважає науковій діяльності – ось зараз вже сім місяців НАНЦ намагається врятувати науковий матеріал, що застряг на митниці в Аргентині»,  – розповідає Утєвський.

під водою

Втім робота дослідників вже зараз дає практичні результати. У якості прикладу Утєвський навів роботу киянки біохіміка Тетяни Берегової, яка вивчає суперпродуценти меланіну – речовину, що захищає тканини від випромінювання ультрафіолету. Завдяки цій роботі вже було зареєстровано декілька препаратів проти опіків, виразки та для боротьби з раком.

За деякими прогнозами у світі залишається близько 10 мільйонів невивчених видів живих істот, якщо враховувати тропічні ліси, глибоководні зони Світового океану та Антарктику. Щороку вчені реєструють близько сотні нових видів тварин та рослин.

[:]